Zappi V2 7kW black EV charging point type 2 socket

Image

Zappi V2 7kW black EV charging point type 2 socket